Facebook Twitter Reset

ความเป็นมาของพจนานุกรมและข้อดีของการอ่านพจนานุกรม

                        โลกยกย่องว่า แซมมวล จอห์นสัน เป็นนักภาษาศาสตร์คนแรกที่จัดทำพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์ขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 เขาต้องใช้เวลาถึง 7 ปี เขียนความหมายของศัพท์ทั้ง 40,000 รายคำในพจนานุกรมของเขา

             พจนานุกรม Oxford English Dictionary นั้นพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1928 ใช้เวลาจัดทำนาน 50 ปี รวบรวมศัพท์ไว้ถึง 252,259 รายคำและมีทั้งหมด 12 เล่ม

ความเป็นมาของพจนานุกรมและข้อดีของการอ่านพจนานุกรม             พจนานุกรมภาษาเยอรมันฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกคือ Deutsches Worterbuch มีความยาว 16 เล่ม สองพี่น้องตระกูลกริมม์ลงมือจัดทำขึ้นในปี ค.ศ. 1838 โดยคิดจะรวบรวมการใช้และความหมายของคำในภาษาเยอรมันตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ถึงกลางศตวรรษที่ 19 พจนานุกรมฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1961 รวมเวลาจัดทำถึง 123 ปี

ความเป็นมาของพจนานุกรมและข้อดีของการอ่านพจนานุกรม

พจนานุกรมภาษาเยอรมันฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกคือ Deutsches Worterbuch

             พจนานุกรมส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เวลาและความเพียรมากถึงขนาดนั้น เพราะมีขนาดย่อมกว่าและผู้จัดทำใช้แหล่งข้อมูลจากพจนานุกรมที่มีอยู่แล้วได้ แต่พจนานุกรมขนาดตั้งโต๊ะที่พิมพ์จำหน่ายแล้ว กว่าจะสำเร็จเป็นฉบับปรับปรุงใหม่ ก็ต้องใช้เวลาถึง 2 ปี ส่วนพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะที่มีขนาดเล็ก เช่น พจนานุกรมอักษรย่อ หรือพจนานุกรมปริศนาอักษรไขว้ฉบับพกพา อาจทำขึ้นได้โดยคนเพียงคนเดียว

ความเป็นมาของพจนานุกรมและข้อดีของการอ่านพจนานุกรม             นักทำพจนานุกรมจำเป็นต้องมีหลัก 3 ประการ ดังนี้ คือ 1. แนวคิดว่าด้วยประเภทของพจนานุกรม 2. แนวทางว่าด้วยการจัดทำ 3. คำศัพท์และตัวอย่างการใช้ภาษาที่ต้องการรวบรวม ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมของศัพท์แต่ละคำที่เลือกมาความเป็นมาของพจนานุกรมและข้อดีของการอ่านพจนานุกรม

ความสำคัญของพจนานุกรม

             นักทำพจนานุกรมต้องผจญปัญหามากมายกว่าจะทำเสร็จแต่ละเล่ม แต่ก็นับเป็นผลงานที่น่าภูมิใจ เพราะพจนานุกรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งยังเป็นขุมความรู้ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชาติเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี

ความเป็นมาของพจนานุกรมและข้อดีของการอ่านพจนานุกรม             ในอังกฤษ เคยมีคดีคนไข้หญิงรายหนึ่ง ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากแพทย์ที่ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บในการผ่าตัด ก่อนการฟ้องร้อง เธอใช้เวลาครึ่งปีอ่านพจนานุกรมศัพท์แพทย์ เพื่อจะได้ไม่งุนงงกับศัพท์ที่จะต้องใช้ในการพิจารณาคดีเมื่อขึ้นศาล ผู้หญิงคนนี้ชนะคดีในที่สุด

ความเป็นมาของพจนานุกรมและข้อดีของการอ่านพจนานุกรม

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.