Facebook Twitter Reset

ของเหลวในเทอร์มอมิเตอร์คืออะไร

เทอร์มอมิเตอร์เทอร์มอมิเตอร์” เป็นเครื่องมือสำหรับวัดระดับความร้อนหรืออุณหภูมิ ประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยหลักการขยายตัวของของเหลวเมื่อได้รับความร้อน และหดตัวเมื่อคายความร้อนของเหลวที่ใช้บรรจุในกระเปาะแก้วของเทอร์มอมิเตอร์คือปรอทหรือแอลกอฮอล์ที่ผสมที่แดงนั่นเอง

เมื่อแอลกอฮอล์หรือปรอทได้รับความร้อน จะขยายตัวขึ้นไปตามหลอดแก้วเล็กๆเหนือกระเปาะแก้ว และจะหดตัวลงไปอยู่ในกระเปาะตามเดิมหากอุณหภูมิลดลง ส่วนสาเหตุที่ใช้แอลกอฮอล์หรือปรอทบรรจุลงในเทอร์มอมิเตอร์ เพราะของเหลวทั้งสองนี้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และไม่เกาะผิวของหลอดแแก้ว แต่ถ้าเป็นของเหลวชนิดอื่น เช่น น้ำ จะเกาะผิวหลอดแก้ว เมื่อขยายตัวหรือหดตัวจะติดค้างอยู่ในหลอดแก้วไม่ยอมกลับมาที่กระเปาะ

ดังนั้นเวลาที่วัดอุณหภูมิจึงควรอ่านเทอร์มอมิเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตา ถ้าเป็นเทอร์มอมิเตอร์ชนิดบรรจุด้วยปรอทให้อ่านตัวเลขบริเวณฐานของส่วนนูน ส่วนเทอร์มอมิเตอร์ชนิดแอลกฮอล์ให้อ่านตัวเลขบริเวณที่เว้าที่สุด

เทอร์มอมิเตอร์มีหลายแบบ เช่น เทอร์มอนิเตอร์แบบเซลเซียส ค่าที่วัดได้หน่วยเป็นองศาเซลเซียส (C) , เทอร์มอนิเตอร์แบบฟาเรนไฮต์ ค่าที่วัดได้เป็นองศาฟาเรนไฮต์ (F) สำหรับประเทศไทยนิยมใช้เทอร์มอนิเตอร์แบบเซลเซียส

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.