Facebook Twitter Reset

การให้เลือด

การบริจาคเลือดเลือดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อร่างกายของเรา ผู้ป่วยที่เสียเลือดมากจึงอาจถึงตายได้ การให้เลือดแก่ผู้ป่วยเพื่อทดแทนส่วนที่เสียไปจึงเป็นวิธีการเดียวที่จะแก้ไขภาวะช็อค เนื่องจากการเสียเลือดได้

ตามปกติร่างกายของคนเราจะมีเลือดสำรองไว้ประมาณ 4 ส่วนของเลือดที่มีอยู่ในร่างกายทั้งหมด 12 ส่วน ในการบริจาคเลือดผู้บริจาคได้ให้ไปเพียง 1 ส่วนของจำนวนเลือดที่มีสำรองไว้เท่านั้นจึงไม่มีอันตรายอย่างไรเลยสำหรับผู้บริจาคเลือด ผู้ที่จะบริจาคเลือดจะต้องมีอายุระหว่าง 18-60 ปี มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ในการบริจาคเลือดนั้นผู้บริจาคจะถูกวัดความดันเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และเจาะเลือดเพื่อตรวจตรวจสอบหมู่เลือดและคุณสมบัติของเลือด

หากร่างกายสมบูรณ์และเลือดไม่มีอันตรายก็สามารถบริจาคเลือดได้ เลือดที่อยู่ภายในร่างกายของเรานั้นเม็ดเลือดแดงเม็ดหนึ่งๆมีอายุอยู่ในกระแสโลหิตได้นานถึง 120 วัน แต่สำหรับเลือดที่ได้รับบริจาคนั้นจะต้องมีการเก็บถูกวิธีจึงจะเก็บไว้ได้นาน

โดยจะต้องผสมกับน้ำยากันเลือดแข็งตัวในสัดส่วนที่พอเหมาะ น้ำยาที่นิยมใช้กันได้แก่ น้ำยาเอซีดี และน้ำยาซีพีดี ซึ่งจะทำให้เก็บเลือดไว้ที่อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส ได้นาน 21-28 วัน และหากเก็บไว้โดยกระบวนการพิเศษ คือเก็บเป็นเลือดแข็งก็จะสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานนับปี

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.