Facebook Twitter Reset

ปริมาณของปัสสาวะ

 

ปัสสาวะเป็นของเหลวที่เกิดจากการถ่ายเทของเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเมแทบอลิซึมในร่างกาย  โดยปกติผู้ชายจะขับปัสสาวะประมาณ 1.5 ลิตร ส่วนผู้หญิงประมาณ 1.2 ลิตรขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำดื่มและกิจกรรมของแต่ละคน น้ำที่ดื่มเข้าไปจำใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงก่อนที่จะถูกขับออกมาเป็นปัสสาวะมีความจุประมาณ 500 มิลลิเมตรแต่เมื่อมีของเหลวเข้าไปอยู่ในกระเพาปัสสาวะประมาณ 70-80% จะเกิดแรงกดดันที่ผนังกระเพปัสสาวะ จึงทำให้เรารูสึกปวดปัสสาวะ

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.