Facebook Twitter Reset

กุ้งแห้งที่เรียกว่ากุ้งแก้ว กุ้งเนื้อ และกุ้งเสียบต่างกันอย่างไร?

การเรียกชนิดของกุ้งแห้งแต่ละภาคจะเรียกและเข้าใจไม่เหมือนกัน ทางภาคใต้กุ้งเสียบคือกุ้งแห้งติดเปลือก นิยมทำน้ำพริกกุ้งเสียบ กุ้งแก้วทำจากกุ้งขาวทะเลตัวเล็กไม่มีเปลือก นิยมใส่ในเมนูยำ ส่วนกุ้งเนื้อคือกุ้งแห้งชนิดไม่ติดเปลือก การเลือกชนิดใดมาทำอาหารขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน

กุ้งแห้งที่เรียกว่ากุ้งแก้ว กุ้งเนื้อ

กุ้งแห้งที่เรียกว่ากุ้งแก้ว กุ้งเนื้อ

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.