Facebook Twitter Reset

ทนายความชั้นหนึ่งคืออะไร?

ทนายความใครที่เคยเห็นแผ่นป้ายตามสำนักงาน หรือออฟฟิศของบริษัททนายความสำนักงานบางที่แล้ว มีการเขียนว่า ทนายความชั้นหนึ่ง หลายคนคงจะเข้าใจว่าสำนักงานทนายความนี้จะต้องเก่งและดีแน่นอนกันใช่ไหม?

แต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เข้าใจกัน ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2508 (ฉบับเก่า) ได้ระบุว่า ทนายความคือผู้ที่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาติจากเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งจะแบ่งออกเป็นทนายความชั้นหนึ่งและทนายความชั้นสอง ทนายความชั้นหนึ่งนั้นจะมีสิทธิว่าในศาลได้ทั่วราชอาณาจักร ทนายความชั้นสอง มีสิทธิว่าความในศาลในเขตจังหวัดรวม 10 จังหวัดตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาติ

และมีสิทธิว่าความในศาลอุทรณ์และศาลฏีกาเฉพาะคดีที่ศาลชั้นต้นในเขตจังหวัดดังกล่าวได้พิจารณาหรือสั่ง และมีสิทธิตามประเด็นไปว่าความในศาลอื่นได้ด้วย ทนายความชั้นหนึ่งจะต้องเป็นสามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ส่วนทนายความชั้นสองจะต้องสอบความรู้ได้ตามที่เนติบัณฑิตยสภาพกำหนดให้มีการสอบ หรืออนุปริญาหรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์จากสถานศึกษาที่เนติบัณฑิตยสภาเห็นว่ามีมาตรฐานการศึกษาที่ผู้ได้รับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได้

แต่ปัตจุบันตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2525 ไม่ได้มีการแบ่งทนายความออกเป็นทนายความชั้นหนึ่งและชั้นสองอีกต่อไปแล้ว ทนายความทุกคนที่มีคุณสมบัติตามที่กฏหมายกำหนดจะมีสิทธิเหมือนกันทุกคน

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.