Facebook Twitter Reset

เวลากำหนดขึ้นมาได้อย่างไร

นาฬิกากับเวลาเราใช้นาฬิกาเมื่อต้องการรู้เวลาที่ถูกต้อง หรือเมื่อต้องการรู้ระยะเวลา ระยะเวลากำหนดไว้ดังนี้ คือ 1 วัน=24 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง =60 วินาที และ 1 นาที = 60 วินาที ในปัจจุบันนาฬิกาทุกเรือนผลิตขึ้นมาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้

ขณะที่เรากำลังรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. ที่ประเทศอังกฤษจะเป็นเวลา 5.00 น. ที่เป็นเช่นนี้เพราะโลกกลมและหมุนรอบตัวเอง ทำให้ประเทศที่อยู่ด้านทิศตะวันออกเป็นเวลากลางวันเร็วกว่า ดังนั้น เวลาของแต่ละประเทศจึงแตกต่างกัน จึงได้มีการกำหนดเวลาที่เป็นมาตรฐานของแต่ละประเทศขึ้น (เวลามาตรฐานของประเทศไทยจะใช้เวลามาตรฐานของลองจิจูด 105 องศา) มาตรฐานเวลาของโลกอยู่ที่เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ

ในสมัยโบราณการนับเวลาจะเริ่มนับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งตก คิดเป็น 1 วันซึ่งเท่ากับช่วงเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ การนับเวลาอย่างนี้ไม่ค่อยถูกต้องนัก เพราะช่วงเวลาในฤดูร้อนกับฤดูหนาวไม่เท่ากันดังนั้นหน่วยเวลา 1 วินาที จึงถูกกำหนดขึ้นมา โดยอาศัยการสั่นสะเทือนจำนวน 9,192,631,770 รอบของแสงจากธาตุซีเซียมฉะนั้น 1 วันจะเท่ากับ 86,400 เท่าของวินาที การสั่นสะเทือนนี้เกิดจากการเปลี่ยนจากภาวะหนึ่ง ไปยังอีกภาวะหนึ่งที่พลังงานต่างระดับในภาวะปกติของปรมาณูซีเซียม

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.