Facebook Twitter Reset

ชาวอียิปต์โบราณ

แม่น้ำสายสำคัญของชาวอียิปต์ แม่น้ำไนล์เป็นแม่น้ำสายยาวที่ไหลพัดผ่านประเทศ อียิปต์ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล พื้นที่บริเวณแม่น้ำไนล์ไหลผ่านและพื้นที่บริเวณที่แม่น้ำไนล์ไหลลงสู่ทะเล ถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก และเหมาะแก่การทำการกสิกรรมที่สุด ถ้าไม่มีแม่น้ำไนล์แล้วอียิปต์ก็คงจะไม่ด้เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์โบราณอย่างแน่นอน
และการที่กสิกรชาวอียิปต์ต้องมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณแม่น้ำไนล์ก็เป็นเพราะว่าพื้นที่ส่วนมากของอียิปต์ล้วแต่เป็นทะเลทราย ที่มีแต่ความแห้งแล้งและไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้เลย แต่ถ้าชาวนาสามารถรู้ปริมาณน้ำของแม่น้ำไนล์ได้ พวกเขาก็จะสามารถเพาะปลูกพืชผลได้อย่างมากมาย
ชาวนาทั้งหลายก็เลยต้องเรียนรู้วิธีที่จะควบคุมปริมาณน้ำโดยการสร้างเขื่อนและขุดคูคลองต่างๆขึ้น เพื่อจะได้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการกสิกรรมในช่วงที่ไม่มีฝนตกได้ เพราะเขื่อและคลองเหล่านี้จะทำให้พื้นดินในบริเวณที่ใช้ประกอบกสิกรรมนั้นมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ แม้ว่าพื้นดินส่วนอื่นจะแห้งแล้งก็ตาม
ต่อมาเมื่อชาวนาสามารถเพาะปลูกจนได้ผลผลิตมากเกินความต้องการของพวกเขามากๆ จึงต้องนำเอาผลิตผลนี้ไแแลกเปลี่ยนกับสิ่งของ หรือผลผลิตของคนอื่นมาใช้ในการอุปโภคบริโภค

ชาวอียิปต์นั้นมีชื่อเสียงเรื่องการสร้างพีระมิดซึ้งพีระมิดเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ให้กับกษัตริย์ของพวกเขาที่เรียกกันว่า ฟาโรท์
ฟารโรห์ คือ ผู้ปกครองนครที่ทรงอำนาจมากทุกๆคนจะต้องส่งส่วยให้กับฟาโรห์ นั่นก็หมายความว่า ผู้ที่เป็นผู้ปกครองหรือฟาโรห์นี้ย่อมจะต้องมีชีวิตที่สุขสบาย ฟาโรห์ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ชาย แต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่เป็นผู้หญิง ถ้าเกิดฟาโรห์ไม่สามารถปกครองบ้านเมืองได้ แม่ หรือน้องสาว หรือพี่สาวของฟาโรห์ก็มีสิทธิ์ขึ้นมาปกครองบ้านเมืองแทนฟาโรห์ได้

ส่งต่อเรื่องนี้ซิ !! เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ

แสดงความคิดเห็น Facebook

comments

Comments are closed.