Facebook Twitter Reset
แห่นางแมว

ทำไมต้องใช้แมวแห่ขอฝน

ปีใดหากเกิดภาวะฝนแล้ง หรือฝนไม่ตกตามฤดูกาลจะส่งผลทำให้ชาวไร่ชาวสวนต้องประสบกับความเดือนร้อน...